Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Informace pro spotřebitele

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. 

Kupní smlouva

Informace pro spotřebitele:
Na základě §14 zákona č.634/1992 Sb. v platném znění prodávající informuje tímto kupujícího, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz .

Nájemní smlouva

Informace pro spotřebitele:
Na základě §14 zákona č.634/1992 Sb. v platném znění pronajímatel informuje tímto nájemce, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz .

Servisní smlouva

Informace pro spotřebitele:
Na základě §14 zákona č.634/1992 Sb. v platném znění zhotovitel informuje tímto objednatele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz .