Obchodní podmínky pro prodej vozů

Přečtěte si obchodní podmínky pro prodej vozů.

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY NA NOVÉ VOZY

I. Uzavření smlouvy

I.1 Veškerá ujednání mezi obchodníkem a kupujícím musí mít písemnou podobu a to včetně případu dodatečné změny smlouvy (objednávky).
I.2 Převody práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (objednávky) vyžadují vždy předchozí písemný souhlas obchodníka.

II. Cena

Cenou předmětu koupě rozumíme dohodnutou cenu vč. případných slev a vč. DPH. Pokud dojde k následné dohodě o poskytnutí dalších služeb (např. přihlášení vozidla do registru, reklamní polep, naplnění nádrže pohonnými hmotami atd.), vyúčtuje obchodník kupujícímu tyto služby dodatečně. Sazba DPH je účtována vždy ve výši dle právní úpravy platné ke dni zdanitelného plnění (§ 13, § 21 a násl. a § 111 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH) i v případě, že smlouva byla uzavřena do dne předcházejícího dni, ke kterému došlo ke změně sazby DPH.

III. Placení / prodlení placení

III.1 Kupní cena a cena za další poskytnuté služby je splatná nejpozději při předání předmětu koupě.
III.2 Obchodník může po zvláštní dohodě s kupujícím akceptovat i bezhotovostní formu platby. Veškeré náklady v souvislosti s platbou jdou na vrub kupujícího.
III.3 S kompenzací vůči nárokům obchodníka může kupující vystoupit jen tehdy, když jsou jeho protipohledávky nepopiratelné, anebo když vycházejí z titulu pravomocného rozhodnutí (vynesení rozsudku soudem). Právo na zadržení předmětu prodeje lze uplatnit pouze tehdy, když vychází z nároku vyplývajících z kupní smlouvy (objednávky).
III.4 Úroky z prodlení s úhradou může obchodník kupujícímu účtovat ve výši diskontní sazby vyhlašované ČNB navýšené o 5 procentních bodů.

IV. Dodávka a prodleva v dodávce

IV.1 Termíny dodání nebo dodací lhůta je sjednána v objednávce, pokud nebude sjednáno jinak. Dodací lhůta začíná běžet dnem uzavření objednávky. V případě dodatečných změn v obsahu objednávky je nutno dohodnout i novou dodací lhůtu.
IV.2 Když dojde k překročení dodací lhůty, dostává se obchodník do prodlení po 21 kalendářních dnech překročení tohoto dodacího termínu nebo dodací lhůty. Kupující má právo od kupní smlouvy (objednávky) odstoupit po 21 dnech po překročení sjednaného termínu dodání. Další nároky vůči obchodníkovi nevznikají. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy (objednávky) musí kupující podat obchodníkovi písemně.
IV.3 Pokud z důvodů vyšší moci dojde u obchodníka nebo jeho dodavatelů k poruchám provozu, jako jsou např. nepokoje, stávka, výluka, zásah jiné vyšší moci atd., jež obchodníkovi zabrání bez jeho vlastního zavinění dočasně dodat předmět koupě v dohodnuté lhůtě nebo k dohodnutému termínu, mění se tím dodací lhůty uvedené v kapitole IV.1 tak, že se prodlužují o dobu působení okolností, jež zavinily uvedené prodlení.
IV.4 Údaje uvedené v popisu platném při uzavření smlouvy (objednávky) a týkajícím se vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrů a hmotnosti použitých materiálů, nákladů na provoz apod. předmětu koupě tvoří součást obsahu smlouvy, (objednávky) mají však vždy jen přibližnou povahu a nejsou závaznými údaji o vlastnostech. Místo toho slouží jako podklad ke zjištění, zda předmět koupě je vadný - pokud ovšem obchodník tyto vlastnosti výslovně písemně negarantuje.
Změny konstrukce a formy, odchylky od barevného odstínu a změny v rozsahu dodávky ze strany výrobce zůstávají po dobu dodací lhůty vyhrazeny, nesmí však dojít k podstatné změně předmětu koupě a změny se nesmějí dít na úkor kupujícího.
Jestliže obchodník použije k označení předmětu koupě značek nebo čísel, nevyplývají z nich žádná práva. Rozhodující je vždy pouze textové označení předmětu koupě.

V. Převzetí

V.1 Kupující má právo ve lhůtě osmi pracovních dnů po doručení oznámení, že předmět koupě je připraven k převzetí u obchodníka, tento na dohodnutém místě převzetí vyzkoušet a je povinen jej ve stejné lhůtě uhradit a převzít.
V.2 Zkušební jízdu před převzetím předmětu koupě je možné realizovat v mezích obvyklých zkušebních jízd. Jestliže po zkušební jízdě řídí předmět koupě kupující nebo jím pověřená osoba, ručí kupující za všechny škody, které při tom na předmětu koupě vzniknou.
V.3 Když má předmět koupě závažné nedostatky, které obchodník poté, co kupující vznese stížnost, není schopen ve lhůtě osmi pracovních dnů opravit, může kupující odmítnout předmět koupě převzít.
V.4 Pokud kupující nepřevezme předmět koupě ve lhůtě delší než 14 dnů od doručení oznámení, že předmět koupě je připraven, může mu obchodník písemně stanovit dalších 14 dnů (dále jen „dodatečná lhůta“) s tím, že po marném uplynutí této dodatečné lhůty může obchodník odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škod pro neplnění kupní smlouvy, pokud je sjednána. Stanovit dodatečnou lhůtu není třeba, když kupující zcela vážně a definitivně odmítne anebo zcela zřejmě není ve stavu dohodnutou prodejní cenu zaplatit ani v dodatečné lhůtě.
V.5 V případě odstoupení je obchodník oprávněn požadovat 15% ze sjednané kupní ceny jako smluvní pokutu, na jejíž úhradu může obchodník započíst kupujícím uhrazenou zálohu. Právo obchodníka na úhradu škod vzniklých odstoupení kupujícího od smlouvy (objednávky) tím není dotčeno.

VI. Výhrada vlastnictví

VI.1 Předmět koupě zůstává majetkem obchodníka dokud kupující plně neuhradí jeho cenu. Výhrada vlastnictví trvá také pro všechny požadavky, které obchodník vznese dodatečně vůči kupujícímu v souvislosti s předmětem prodeje, např. jeho opravami, dodávkami náhradních dílů a dalšími službami. Po dobu vlastnictví má obchodník právo ponechat si v držení technický průkaz vozidla.
VI.2 Obchodník má právo požadovat na kupujícím vydání předmětu koupě, pokud kupující neplní své povinnosti vyplývající z ujednání těchto prodejních a dodacích podmínek a ani přes písemné upozornění své povinnosti dodatečně nesplnil. Kupující nemá právo zadržet předmět prodeje. Pokud obchodník vezme předmět koupě zpátky, pak obě smluvní strany pokládají za dohodnuté, že obchodník uhradí kupujícímu prodejní cenu předmětu koupě obvyklou ke dni vrácení. Kupující je oprávněn navrhnout v takovém případě určení ceny obvyklé ke dni vrácení soudním znalcem, musí však takový návrh přednést neprodleně po uzavření dohody o vrácení předmětu koupě obchodníkovi. Náklady na znalecký posudek jdou k tíži kupujícího.
Obchodník může kupujícímu znovu písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu a oznámit mu, že pokud kupující v této lhůtě své povinnosti splní, že mu může nabídnout vrácení předmětu koupě s ohledem na zaplacenou obvyklou prodejní hodnotu. Kupující nese všechny náklady za vrácení.
VI.3 Po dobu trvání výhrad vlastnictví je možno disponovat s předmětem koupě jedině s písemným souhlasem obchodníka.
VI.4 V případě zásahu třetí strany, zejména má-li dojít k exekuci nebo má-li být předmět koupě ponechán dílně jako záruka k uspokojení jejich nároků, musí o tom kupující obchodníka neprodleně písemně zpravit a třetí straně ihned oznámit, že předmět koupě je ve výhradním vlastnictví obchodníka.
VI.5 Obchodník může na dobu trvání výhrady vlastnictví od kupujícího požadovat, aby uzavřel plnou pojistku na povinné ručení, a aby mu o tom předložil doklad. Při pojištění musí kupující obchodníkovi zajistit, aby mohl v případě potřeby svých práv neomezeně využít. Když kupující tomuto závazku ani přes písemné upozornění ze strany obchodníka nevyhoví, může obchodník toto pojištění uzavřít na náklady kupujícího sám.
VI.6 Kupující je povinen udržovat po dobu trvání výhrady vlastnictví předmět koupě v řádném stavu a nechat bez prodlevy provádět veškerou údržbu a opravy předepsané výrobcem, buď u obchodníka nebo u dílny, kterou obchodník určil.

VII. Záruka

Záruka se řídí záručními podmínkami vydanými výrobcem či importérem a uvedenými v servisní dokumentaci k vozidlu.

VIII. Soudní příslušnost

Dle zákona.

IX. Uložení údajů

Osobní údaje obsažené v objednávce, kupní smlouvě či leasingové smlouvě bude obchodník využívat k účelům realizace smlouvy a při styku s kupujícím a jeho informování. Údaje budou uloženy a spravovány počítačově. Tyto údaje budou nepřístupné třetím stranám s výjimkou případů, kdy vydání těchto informací předepisuje zákon.

S těmito podmínkami bez výhrad souhlasím.

V dne 

Razítko a podpis kupujícího: